Strečink.cz - Strečink. Protáhněte si svaly. Uvolněte se a zhluboka dýchejte...

Strečink. Protáhněte si svaly. Uvolněte se a zhluboka dýchejte ...

Hlavn?­ menu
AK?N?? NAB??DKA
Cviky - svalov?© skupiny
DOPORU?UJEME
Web byl spu??t?n 10.11.06


TOPlist
Stre?ink cz - p?ehled cvik? pro prota??en?­ Va??ich sval?.

Dobr?? den, v?­t??me V??s na str??nk??ch v?novan??ch stre?inku.

Slovo stre?ink poch??z?­ z anglick?©ho slova STRETCH. Pokud toto slovo zad??te do anglicko-?esk?©ho slovn?­ku, v?t??ina nalezen??ch v??raz? odpov?­d?? tomu, co se se svaly p?i stre?inku opravdu d?je - rozta??en?­, nap?t?­, nap?­n??n?­, nata??en?­, rozp?­n??n?­ ...

STRE?INK je ???inn?? metoda, kter?? um?­ p?irozen? a ??etrn? p?ipravit svaly na zv????enou z??t??? (sport) anebo tak?© na docela oby?ejn?© fungov??n?­ na??eho t?la (rann?­ prota??en?­). Stre?ink opravdu nen?­ ur?en pouze pro sportovce, ale je vhodn??m a ?asov? nen??ro?n??m cvi?en?­m pro ka??d?©ho, kdo si chce uchovat sv?j pohybov?? apar??t co nejd?©le v dobr?©m stavu.

P??r slov k prov??d?n?­ stre?inku

Nikdy neza??­nejte stre?ink bez zah???t?­ a prokrven?­ sval?. Sta??­ krat???­ rozcvi?ka, p??r d?ep?, rozklus??n?­, p??r lehk??ch v??skok?, krou??iv?© pohyby pa??emi ... prost? zah???t?­ sval? bez z??t???e. Procvi?ovan?? sval, ale i cel?© t?lo, by m?l b??t maxim??ln? uvoln?n?? (ztuhl?? a neuvoln?n?? sval kvalitn? neprot??hneme).

Samotn?? protahovac?­ cvik zahajte pozvoln??m zaujet?­m v??choz?­ polohy. Pohyb ve sm?ru, kter?? n??m cvik ukl??d??, prov??d?jte pomal??m a plynul??m pohybem. Nesm?­te poci?ovat siln?? tah nebo dokonce p?ekon??vat bolest! Jakmile tedy uc?­t?­te m?­rn?© nap?t?­ v procvi?ovan?©m svalu - je??t? v?­ce zpomalte nebo zastavte! Nap?t?­ bude postupn? ub??vat a a?? se pocit nap?t?­ ztrat?­, pokra?ujte o kousek d??le. Nesp?chejte. Postupujte velice pomalu, n?kdy (hlavn? p?i prvn?­ch cvi?en?­ch) doslova po centimetrech! Cvi?en?­ by m?lo trvat 20-30 sekund, pak se pomalu vra?te do v??choz?­ polohy! Ka??d?© zvolen?© cvi?en?­ dle pot?eby n?kolikr??t (nap??­klad 3x) zopakujte!

Pokud jsme stre?inkov?© cvi?en?­ provedli kvalitn?, prota??en?© svaly jsou p?ipraven?© na zv????enou z??t??? a v??kon a?? 90 minut po takov?©mto prota??en?­. P?i nesportovn?­m z??m?ru jsou ???inky prota??en?­ patrn?© a?? 2 dny, co?? se projev?­ na zlep??en?© kloubn?­ pohyblivosti a pocitu pru??nosti sval?. U pravideln?©ho cvi?en?­ (alespo? obden) pak m???eme po ?ase pozorovat zmen??en?­ nebo vymizen?­ nap??­klad bolesti zad, ???­je, ky?l?­ ...

R??di bychom na tomto m?­st? pod?kovali pan?­ Martin? Z??bransk?© za spolupr??ci p?i nafocen?­ v??ech stre?inkov??ch cvi?en?­. Opravdu up??­mn? doporu?ujeme n??v??t?vu jej?­ho wellness-centra:

WELLNESS CENTRUM
Masarykova 25
Brno 602 00

tae-bo-martina.com
www.wellnessbrno.com

Na??e anketa
Pou???­v??te stre?ink?

Ano, pravideln? (6733 hl.)
 
Ano, ale jen n?kdy (5770 hl.)
 
Ne, ale za?nu (5240 hl.)
 
Ne, nepot?ebuji to (5013 hl.)
 
Ne, nev???­m tomu (4514 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4990 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 32260

Tento web vytvořil: ZAHRADNÍ NÁBYTEK, pomocí redakčního systému phpRS | sportovní výživa |

zahradní nábytek